Larrin proti plísni 500 ml Extra

Larrin proti plísni 500 ml Extra

Kód zboží: 800969
Cena bez DPH: 67,77 Kč
Cena s DPH: 82,00 Kč

Popis Larrin proti plísni 500 ml Extra

Je určen k odstraňování plísní a dezinfekci veškerých omyvatelných povrchů (plastové, laminátové, smaltové, keramické, skleněné apod.), které odolávají alkáliím. Má bělící, fungicidní a dezinfekční účinek. POUŽÍVEJTE BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY BEZPEČNĚ. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE ÚDAJE NA OBALU A PŘIPOJENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU.

Varování

Nebezpečné látky: Chlornan sodný (CAS: 7681-52-9), Hydroxid sodný (CAS: 1310-73-2). Způsobuje vážné podráždění očí H315 Dráždí kůži. Vysoce toxický pro vodní organismy. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pokyny pro bezpečné zacházení - Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Zeptejte se nás

Chcete si Larrin proti plísni 500 ml Extra koupit a nevíte, jestli je to pro Vás to pravé? Chcete zjistit jenom další podrobnosti? Neváhejte a zeptejte se nás. Rádi Vám poradíme.

Název zboží
Vaše jméno
Vaš E-Mail
Dotaz
Napište číslicí kontrolní číslo Čtyřicetdva např. (58, 62, 43, apod.)

© 2009-2023   Všechna práva vyhrazena.
Zobrazují se ceny včetně DPH
5. 6. 2023